...دلم میخواست دراین وب تنها باشم وتنهانزدیکترین هایم میخواندند اما مدتی است که احساس ناخوشایند چک شدن مانع از نوشتنم می شود این سیاه نوشته ها بدرد چک شدن نمیخورد ...

#کربلا#محرم#حق الناس#بیماری#عُجب # غرور# ناتوانی# عظمتِ خدا# ولیجه# دوست# محبت# چادر# شهدا# شبهه# دانشگاه#...

منبع : .:قلم سرخ...# دل گرفتگی
برچسب ها :